Bir “Özel Güvenlik Yönetiminde” ana çalışma planı;

 • Risk      Analizinin Yapılması,
 • (Elde edilen  veriler çerçevesinde) Güvenlik-Koruma Plan ve Prosedürlerin Belirlenmesi,
 • Bunun uygulaması için personel temini-eğitimi-teknik araç gereç tedariki,
 • Planın  uygulanmaya koyulması,
 • İç-Dış  denetimlerin yapılması,
 • Belirlenen eksik ve aksaklıkların düzeltilmesi için yeniden değerlendirme yapılması  ve gerekli tedbirlerin alınması,
 • (Bir olay  meydana gelmesi halinde de) Bu krizin Yönetimi’dir.

         5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun hükümleri doğrultusunda bir işletme, kurum ve kuruluşta ister Güvenlik Birimi oluşturmak, isterse dışarıdan güvenlik hizmeti satın almak veya her ikisinin karma bir şekilde uygulanarak bir “Özel Güvenlik Yönetim Sistemi” oluşturulması, gerekli prosedürlerin yerine getirilmesi ve sağlıklı bir şekilde
işletilmesi genelde  “Güvenlik Danışmanlarından”hizmet alınmalıdır.

            Peki, “danışmanlık” nedir?

 Danışmanlık Hizmeti

TANIMLAR 

TDK: Danışman: Bilgi ve düşüncesi alınmak üzere kendisine
danışılan görevli kimse,

Müşavir.

Meydan Larousse: Uzmanlığından ve düşüncesinden ötürü danışılan, öğüt veren kimse.

Estonya Özel Güvenlik Yasası:

Güvenlik Danışmanlığı: Mevcut özel güvenlik yasası çerçevesinde güvenlik danışmanlığı, korunacak yerin niteliği ve özelliğine göre meydana gelebilecek riskleri tespit/belirleme ve bunların önlenmesi veya azaltılması için öneriler yapılmasıdır. Öneri/tavsiyeler güvenlik planı formunda yapılabilir.

Danışmanlık Hizmeti

Ülkemizde özel güvenlik üzerinde ders kitapları dışında çok sınırlı sayıda kitap mevcuttur. Bunlarda da güvenlik danışmanlığına pek yer verilmemiştir. Tek bir eser, Özel Güvenlik Metodolojisi: (Tayfun Uçar-Şenay Uçar) Sh.39–40 danışmanlığa yer ayırmış ancak genel bir tarif yapmayarak, yukarıda sayılan işleri sıraladıktan sonra, danışman bu doğrultuda hareket ederek, Özel Güvenlik Yönetimi sistemini önerir, denmektedir.

Bu konuda epeyce mesafe kat etmiş olan yabancı ülke kaynaklarına bakıldığında ise;

 • Private Security in Amerika ( s.315-316): “ABD’de Özel Güvenlik”,
 • Intorduction  to private security. Consutant,security: 31,36,37, 707 “Özel  Güvenliğe Giriş “ ve
 • Encylopediad of Security management: Consuting:176 “Güvenlik Yönetimi Ansiklopedisi

Kitaplarında; Güvenlik Danışmanlığının tanımı yapılmamakla, genellikle kanun uygulayıcığı alanında deneyimi olan eski asker ve polislerin görev yaptığı ve giderek yaygınlaşan bir meslek olarak belirtilen bir hizmet alanı olduğu belirtilmiştir. Danışmanın, mükemmelliğe ulaşmak ve personelini korumada güvenlik sorumlusuna bunları nasıl belirleyebileceği konusunda değerli bir destek verdiği vurgulanmıştır.

Güvenlik Danışmanlığı alanında uygulayıcıların yönetim, teknik, eğitim ve adli-hukuki alanlarda uzmanlaştıkları ifade edilmiştir. Danışmanlar, bir güvenlik operasyonunu değerlendirip bunların en iyi şekilde uygulanması için tavsiyede bulunan kişilerdir. Bu hizmet daha ziyade kilitler, alarm sistemi, talimatlar, personel görevlendirme ve eğitimi geliştirip/iyileştirecek tavsiyelerde bulunurlar. Onlar aynı zamanda, müşterilerine yönetim konusunda raporlar hazırlayarak güvenliğe ayrılan bütçe kaynaklarının yerinde kullanılması ve tasarruf edilmesi yönünde tavsiyelerde bulunurlar.

Teknik güvenlik danışmanları; kilitler, alarm sistemleri, CCTV, giriş kontrol sistemleri ve diğer teknik konularda tavsiyelerde bulunur, alınacak teknik cihazlar için ihale dosyaları hazırlarlar.

Güvenlik Eğitimi Danışmanları da mesleğin önemli bir parçasıdır. Bunlar güvenlik programları ve eğitim materyali yazarlar, seminer düzenlerler, üniversite ve eğitim kurumlarında ders verirler ve araştırma yaparlar.

Mesleğin önemli bir bölümünü adli-hukuki danışmanlar teşkil ederler. Bunlar mahkemelerde ve savcılıklarda güvenlik mevzuatı konusunda danışmanlık-bilirkişilik yaparlar. Mahkemelerin sizi bir bilirkişi olarak kabul etmeleri için sektörde meslektaşlarınız
tarafından lider veya uzman olarak değerlendirmelerine bakarlar. Danışmanlık Hizmeti

Danışman-bilirkişi olmak için aşağıdaki temel nitelikler sahip olunması gerektiği belirlenmiştir:

 1. Deneyim,
 2. Tahsil ve eğitim
 3. Güvenlik sektöründe lider rol,
 4. Mesleki Derneklere üyelik ve sertifika,
 5. Mesleğe katkı sağlamak,
 6. Bu görevi ne kadar süre ve sıklıkla yaptığı

Şirketimiz, yetişmiş ve uluslar arası deneyimi bulunan uzmanları vasıtasıyla tanımlara uygun danışmanlık hizmetleri
vermektedir.