slide2İnsanoğlu, tarihin ilk çağlarından günümüze kadar güvenlik içinde yaşama ihtiyacını hissetmiştir. Kendini güvende hissetmek, diğer canlılar gibi insanoğlunun da vazgeçilmez içgüdüsüdür. Ünlü bilim adamı Maslow’a göre, ihtiyaçlar kategorisinde ikinci sırada yer alan “güvenlik”, insanları her zaman meşgul eden bir konu olmuştur. Bu niteliği itibariyle de bu konuda binlerce eser yazılmıştır.
Güvenlik genel olarak; TDK: Tehlikede bulunmama durumu Meydan Larousse: Tehlike bulunmaması hali, emin ve rahat olma. Genel olarak güvenlik sükûn ve sağlık ile birlikte düşünülür ve toplumun maddi düzenini ağlamak ve korumak anlamına gelir. Güvenliğin bir başka tanımı da Dr. Ali Yılmaz tarafından, “Kişilerin, mallarının, ırz ve namuslarının her türlü saldırı, tehdit ve muhtemel kazalara karşı korunmasıdır.” şeklinde yapılmıştır. Bu niteliği dolayısıyla, insanlar daha ilk devirlerden beri barınaklarını yüksek tepelerde, mağaralarda ya da su içinde yapmak veya barınaklarının etrafını hendek ve su ile çevirmek gibi çeşitli güvenlik tedbirleri almaya çalışmışlardır. Zamanın akışı içinde giderek örgütlenerek, güvenliklerinin sağlanması için devlet yapısı içinde çeşitli birimler oluşturmuşlardır. Başlangıçta, daha ziyade askeri yapıdaki bu oluşumlar, bilahare iş bölümü ilkesi ve şehirleşmenin gelişmesi doğrultusunda, polis kuruluşları kurularak da gerçekleşmiştir. Zamanımızın modern bakışı içinde bir devletin güvenliği genel olarak ele alındığında, güvenlik, iç ve dış güvenlik olarak bir bütün olmakla birlikte, bunun sağlanması değişik kurumlara verilmiştir. Genel olarak, bir ülkeye dışarıdan gelecek saldırılara karşı sınırların ve ülke topraklarının korunması askere; ülke içinde daha ziyade kamu düzeni-asayiş ve huzurun korunması görevi de polis ve jandarmaya verilmiştir. Ancak şartların gerekli kıldığı olağanüstü durumlarda, dünyadaki pek çok ülkede olduğu gibi ülkemizde de iç güvenliğin sağlanmasında askerin de görev aldığı bilinmekte ve görülmektedir. Bununla ilgili yasal düzenlemeler de başta Anayasa olmak üzere, diğer kanunlarla belirlenmiştir. Ülkemizde güvenlik İç İşleri Bakanlığı görev alanı içinde bulunmaktadır. İçişleri Bakanlığı bu görevi genel olarak adlandırılan Polis, Jandarma ve Sahil Güvenlik birimleri vasıtasıyla yürütür. 2004 yılında çıkartılan 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunla bu hizmetlerin kişi, kurum ve kuruluşların, kamu güvenliğini tamamlayıcı mahiyette görev yapar olarak nitelenen “özel güvenlik” vasıtasıyla yapılması imkânı tanınmıştır. Bu alanda hizmet verecek olan Güvenlik Şirketleri ve Eğitim Kurumları İçişleri Bakanlığından “Faaliyet İzin Belgesi “ almak zorundadırlar.

mühür